Baggeren & Groenvoorziening

   

natuurontwikkeling Plantvak Beschoeiingswerk natuurontwikkeling 2

Gemeente Boarnsterhim

Opdracht

De gemeente Boarnsterhim heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het Over en kaderproject Birstumerrak fase 2.

Termijn uitvoering

Januari 2012 – mei 2013

Aanpak

In de gemeente Boarnsterhim worden weilanden tot natuur ontwikkeld als onderdeel van het provinciaal waterhuishoudingsplan en het waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân. In fase 2 van het Oever en kaderproject Birstumerrak heeft de Heer land en water in dit veenweidegebied grootschalig grondwerk verricht. De ontgraven grond werd per auto en schip vervoerd naar de aan te leggen kade en daar verwerkt. Voor de kade werden drainage, duikers en inlaten geleverd en aangebracht. Damwanden, steigers, kraagstukken en steenbestorting vormden de oeverbescherming van de ontgraven watergangen. Daarna werden de kade en rijstroken afgewerkt en ingezaaid, inclusief het plaatsen van terreinafscheidingen.

Projectleider

Kees Schouten

debug: Array ( )