Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Baggerwerkzaamheden Benschopperwetering e.o.

Van het Hoogheemraadschap de Stichste Rijnlanden hebben wij de opdracht gekregen om ruim 95.000 m3 baggerspecie uit de watergangen rond Benschop en Polsbroek weg te halen. De te baggeren watergangen liggen verspreid in de polders Williskop, Benschop Noord en Blokland. Daarnaast baggeren wij de Benschopperwetering tussen Benschop (dorp) en Polsbroek (dorp). Bij het baggeren wordt rekening gehouden met de aanwezige Flora en Fauna in en langs de watergangen. Voor het baggerwerk gebruiken wij twee baggermethoden afgestemd op de watergang en de omgeving. De Benschopperwetering baggeren wij met een zuigboot en in de polder baggeren wij met een graafmachine of baggerpomp. De baggerspecie uit de Benschopperwetering wordt verwerkt in weilanddepots. de bagger die in de polders vrijkomt verwerken wij op de kant. Bij de uitvoering van het baggerwerk letten wij goed op het verkeer dat er in de omgeving is. Ook houden wij rekening met de kwetsbare (woon)boerderijen in de omgeving. Verder maken wij ook de duikers schoon en baggeren wij onder de bruggen. Tijdens het werk letten wij erop dat de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. 

Als u vragen heeft over het werk kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Marco van Vliet (tel 0182-309372)

Met de link hieronder kunt u de planning en tekeningen weergeven zodat u kan kijken waar en wanneer er bij u in de buurt gebaggerd wordt.

Tekening

Planning

debug: Array ( )