Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Gemeente Leiden

Van de gemeente Leiden hebben wij de opdracht gekregen om ruim 40000 m3 baggerspecie uit de watergangen in Leiden weg te halen. De te baggeren watergangen liggen verspreid door de stad Leiden, in woonwijken en in parken. Wij gaan onder andere baggeren in de parken Merenwijk en het Leidse hout. Bij het baggeren beschermen wij de aanwezige Flora en Fauna in en langs de watergangen zo goed mogelijk. Voor het baggerwerk gebruiken wij twee baggermethoden afgestemd op de watergang en de omgeving. Een deel van de watergangen baggeren wij met een zuigboot en een ander deel met een graafmachine. Ook het afvoeren van de baggersecie valt onder onze opdracht. De baggerspecie die per schip afvoeren dikken wij in met floculant, hierdoor kunnen wij de baggerspecie efficient met schepen over het water afvoeren. Meer informatie over het indikken van de bagger vind u hier: http://promeco.nl/leiden-indikken-in-schip/

Wij brengen de vrijgekomen bagger naar erkende verwerkers of naar een depot. Bij de uitvoering van het baggerwerk letten wij goed op het verkeer dat er in de omgeving is. Verder maken wij ook de duikers schoon en baggeren wij onder de bruggen. Tijdens het werk letten wij erop dat de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. 

Met de link hieronder kunt u de planning en tekeningen weergeven zodat u kan kijken of er ook bij u in de buurt gebaggerd wordt.

Planning

Tekeningen Leiden noord

Tekening Leiden zuid

debug: Array ( )