Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Natuurplan Demmerik

De opdracht van dit natuurplan betreft het inrichten van natuurreservaat Demmerik als optimaal weidevogel- en draslandnatuurgebied. Hiermee wordt invulling gegeven aan de natuuropgave van de Provincie Utrecht. 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten:

  • Opruimwerk;
  • Baggeren van watergangen en het vervoeren en verwerken van de vrijgekomen baggerspecie;
  • Verwijderen en afzetten van bossages;
  • Graven van natuurvriendelijke oevers en plas- draszones en het afplaggen van percelen;
  • Het verwerken van de vrijkomende grond in beheerspaden dammen en kades;
  • Het plaatsen van hekwerken;
  • Het aanbrengen van verharding;
  • Het aanleggen van diverse wandel- en beheerbruggen;
  • Het plaatsen van kunstwerken, duikers, waterregulatie, vogelkijkscherm etc.;
  • Het leveren van alle benodigde materialen.

Als opdrachtnemer wordt de hinder aan de omgeving beperkt. Ook worden er maatregelen getroffen om schade aan de natuur te voorkomen.

debug: Array ( )